Skip to content

Bring the power of mindfulness to the changemakers shaping our future! Donate here.

My Yen Tran Thi

SIY Certified Teacher

Residence

  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

Languages Offered

  • English, Vietnamese

Biography

Trần Thị Mỹ Yến hiện là người sáng lập và chủ tịch của Mindful Living Institute. Cô có gần 30 năm kinh nghiệm với nhiều vị trí lãnh đạo tại tập đoàn SCG Việt Nam. Đồng thời, cô gắn bó với hoạt động giáo dục nội bộ và cộng đồng gần 20 năm, chuyên về trí tuệ cảm xúc, giá trị sống, phát triển bền vững và Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR), mà hầu hết đều gắn liền với thực hành Tỉnh thức (Mindfulness). Cô là 1 trong 5 Giảng viên chính thức đầu tiên của Search Inside Yourself tại Việt Nam, một chương trình phát triển trí tuệ cảm xúc dựa trên nền tảng thực hành thiền Tỉnh thức (Mindfulness) dành cho lãnh đạo. Đồng thời, cũng là chuyên gia Khai vấn chính thức của ICF, (ICF Certified Professional Coach).

Mỹ Yến là thành viên ban điều hành của Chi hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Giá Trị Sống (LVEC) tại Việt Nam. Giá Trị Sống luôn là một chủ đề độc đáo trong hầu hết các hoạt động và chương trình giảng dạy của cô, vì nhận diện được các giá trị cốt lõi của bản thân, là bước đầu để có thể thấu hiểu bản thân, kết nối với chính mình và thế giới một cách trọn vẹn và tử tế.

Cô là thành viên đồng sáng lập của “Cộng đồng Bền vững”, một trang fanpage tập trung giáo dục nhận thức về phát triển bền vững cho cộng đồng, thông qua các bài viết, các dự án hoạt động và những khóa học về Phát triển Bền vững và Giá trị Sống, giúp mọi người kết nối với bản thân, với thế giới và với thiên nhiên, để có thể sống trọn vẹn với tiềm năng của chính mình, góp phần nuôi dưỡng một lối sống hài hòa hướng tới một thế giới hoà bình và bền vững hơn. ([https://www.facebook.com/congdongbenvung/](https://www.facebook.com/congdongbenvung/))

Tran Thi My Yen is the Founder and Chairwoman of Mindful Living Institute. She has nearly 30 years experiences with many management positions in SCG Vietnam. Concurrently, she has also been internal and public trainer for nearly 20 years, especially for the programs on emotional intelligence, living value, sustainable development and corporate social responsibility (CSR), most of which are associated with a beautiful instrument of Mindfulness practice. She is one of the first 5 certified teachers of Search Inside Yourself in Vietnam, a Mindfulness-based Emotional Intelligence program for leaders. She is also ICF (International Coaching Federation) Certified Professional Coach.

My Yen is member of the executive board of the Living Value Education Center (LVEC) in Vietnam. Living Values has always been a unique theme in most of her activities and curriculum.

My Yen is Founder of "Sustainable Community", a fan-page focusing on educating the awareness about sustainable development, through articles, active projects and workshops on Sustainable Development and Living Values, helping people connecting with oneself, the world and with Nature, in order to live with one’s potential in full, contribute to nurturing a harmonious lifestyle towards a peaceful and sustainable world.  ([https://www.facebook.com/congdongbenvung/](https://www.facebook.com/congdongbenvung/))