Illustration Globe Hub

Search Inside Yourself Comes to Ho Chi Minh City!

Search Inside Yourself teaches tools for focus, team collaboration, and values-driven leadership, so you can create a better world for yourself and others.

June 20 — 21  |  8:30am - 6:00pm
Saigon Prince Hotel
63 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
Program Language:  Vietnamese

Join the emerging movement of companies integrating evidence-based mindfulness in their workplaces.

Siyli T

Emotional Intelligence

Workplace studies prove that emotional competencies enhance performance, leadership effectiveness, and wellbeing.

Siyli Icon U

Neuroscience

Attention is the fundamental energy of the mind. How we direct our attention determines the mental habits we form, the emotions we develop, and the results we experience.

Siyli Icon V

Mindfulness

Research shows that mindfulness is a foundational skill that underpins the inner factors of growth: self-awareness, self-management, and emotional skills.

The SIY program includes:

Join us for a highly interactive 2-day program followed by a 4-week online journey as we explore mindfulness and emotional intelligence for inspiring wellbeing, collaboration and high performance.

Siyli Icon M

Live Training

(2 days)
Introduction to neuroscience, mindfulness and the five emotional intelligence capacities.
Siyli Icon N

Virtual Practice

(4 weeks)
Weekly exercises and resources, delivered by email.
Siyli Icon O

Webinar

(1 hour)
Reconnect with your teachers and group to review and set a plan for continuation.

Search Inside Yourself is now approved by the International Coaching Federation. Coaches receive 13.5 Continuing Coaching Education credits when attending SIY!

Siylicce Logo

Your Facilitators:

My Yen Tran Thi

My Yen Tran Thi

Trần Thị Mỹ Yến là một người đầy nhiệt huyết với nhiều hoạt động giáo dục, đặc biệt là những chương trình về trí tuệ cảm xúc, giá trị sống và phát triển bền vững, mà hầu hết đều gắn liền với một công cụ gần gũi là thựnc hành Tỉnh thức, vì cô tin rằng Tỉnh thức giúp cho chúng ta hiện diện trọn vẹn với hiện tại và chạm vào vạn vật một cách trung thực và hồn nhiên nhất.
Cô hiện là Giảng viên chính thức của Search Inside Yourself, một chương trình phát triển trí tuệ cảm xúc dựa trên nền tảng thực hành thiền Tỉnh thức (Mindfulness) dành cho lãnh đạo.
Mỹ Yến hiện là thành viên ban điều hành của Chi hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Giá Trị Sống (LVEC) tại Việt Nam. Giá Trị Sống luôn là một chủ đề độc đáo trong hầu hết các hoạt động và chương trình giảng dạy của cô, vì cô tin rằng, khi con người nhận diện được các giá trị cốt lõi của bản thân, thì họ mới có thể thấu hiểu bản thân, kết nối với chính mình và thế giới một cách trọn vẹn và tử tế. 
Cô là thành viên đồng sáng lập của “Cộng đồng Bền vững”, một trang fanpage tập trung giáo dục nhận thức về phát triển bền vững cho cộng đồng, thông qua các bài viết, các dự án hoạt động và những khóa học về Phát triển Bền vững và Giá trị Sống, giúp mọi người kết nối với bản thân, với thế giới và với thiên nhiên, để có thể sống trọn vẹn với tiềm năng của chính mình, góp phần nuôi dưỡng một lối sống hài hòa hướng tới một thế giới hoà bình và bền vững hơn. (https://www.facebook.com/congdongbenvung/)
Mỹ Yến là chuyên gia Khai vấn chính thức của ICF, (ICF Certified Professional Coach). Trong công việc chuyên môn, Mỹ Yến hiện là giám đốc đối ngoại của SCG Việt Nam, phụ trách Phát triển Bền vững và là giảng viên nội bộ trong những chuyên đề về Phát triển Bền vững, Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp và Trí tuệ Cảm xúc. Cô có hơn 27 năm làm việc trong tập đoàn này.

Tran Thi My Yen is a passionate person with many educational activities, especially programs on emotional intelligence, living value and sustainable development, most of which are associated with a beautiful instrument of Mindfulness practice, because she believes that Mindfulness helps people to be fully present and touch everything in the most authentic way. She is currently certified teacher of Search Inside Yourself, a Mindfulness-based Emotional Intelligence program for leaders.
My Yen is currently a member of the executive board of the Living Value Education Center (LVEC) in Vietnam. Living Values has always been a unique theme in most of her activities and curriculum, because she believes that when being aware of their core values, people can gain self-awareness, thus connect with oneself and the world with kindness. 
She is Founder of "Sustainable Community", a fan-page focusing on educating the awareness about sustainable development, through articles, active projects and workshops on Sustainable Development and Living Values, helping people connecting with oneself, the world and with Nature, in order to live with one’s potential in full, contribute to nurturing a harmonious lifestyle towards a peaceful and sustainable world.  (https://www.facebook.com/congdongbenvung/)
My Yen is also ICF (International Coaching Federation) Certified Professional Coach. In her professional work, Ms. My Yen is currently the Networking Director of SCG Vietnam, in charge of Sustainable Development. She is also an internal trainer in the topics of Sustainable Development, Corporate Social Responsibility, corporate culture and Emotional Intelligence. She has more than 27 years working in this group.

Tho Tran

Tho Tran

Here are some frequently asked questions we recieve

You’re in Good Company

3M
American Express
Bae Systems
Bloom
Cardinal Health
Comcast
COX Media
Deloitte
Detroit Diesel
Deutsche Telekom
Expedia Group
Farmers Insurance
I think anybody can benefit from this program in many different ways. I want my colleagues to take it, my family to take it – I would highly recommend it.
Rebecca Zucker, 2016